Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Inleiding

Deze handleiding dient als hulpmiddel bij het vinden en selecteren van commentaren uit de collectie van de Juridische Bibliotheek. Een commentaar bevat toelichting bij en uitleg van wets- of verdragsartikelen met verwijzingen naar relevante juridische documenten.

De meeste digitaal beschikbare commentaren worden continue bijgewerkt en zijn actueler dan de gedrukte versies waarvan eens in de zoveel jaar een nieuwe editie verschijnt.

Alle genoemde commentaren zijn te raadplegen via Legal Intelligence: klik boven in de rode balk op het boek-icoon (Bronnen) en selecteer vervolgens links in het scherm Commentaar). Of ga naar Rechtsorde en tik in het zoekveld 'Commentaar', gevolgd door het betreffende rechtsgebied.

Verschil in commentaren

Niet alle commentaren zijn op dezelfde wijze opgezet of verwijzen naar dezelfde soort juridische documenten. In artikelsgewijze commentaren wordt een wet per wetsartikel behandeld.

Thematische commentaren behandelen een thema, begrip of onderwerp aan de hand van geselecteerde wetsartikelen. Deze bevatten dus niet altijd bij elk artikel een commentaar.

Daarnaast richten sommige artikelsgewijze commentaren zich meer op de ontstaansgeschiedenis van een wet(sartikel) en verwijzen andere meer naar relevante literatuur of richtinggevende uitspraken.

Asser-serie

Thematisch geordend commentaar op het gebied van het privaatrecht. De nadruk ligt hierbij op het geldende burgerlijk recht, het Europees recht en de rechtsvergelijking.

Bevat verwijzingen naar en behandeling van de belangrijkste literatuur. Bij de verwijzingen naar jurisprudentie, gaat de aandacht voornamelijk uit naar de rechtspraak van de Hoge Raad. De indeling van deze serie sluit aan bij de volgorde van het Burgerlijk Wetboek.

Raadpleeg voor oudere drukken het Asser-serie Archief.

Groene Serie

Artikelsgewijs commentaar op diverse deelgebieden in het privaatrecht. Bevat een kernoverzicht, doel en strekking van het artikel, wetsgeschiedenis en aanhangige kamerstukken, uitgebreide verwijzingen naar kernliteratuur (handboeken en artikelen) en kernjurisprudentie.

Indien van toepassing komen de internationale of Europese achtergrond/oorsprong van Nederlandse bepalingen aan bod en zijn er verwijzingen naar witboeken, groenboeken en concrete voorstellen voor richtlijnen en/of verordeningen van de Europese Unie.

Lexplicatie

Artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving. Ieder artikel is voorzien van een toelichtende aantekening. De aantekeningen zijn ontleend aan de parlementaire geschiedenis en rechterlijke uitspraken.

Lexplicatie bevat ook historische wetteksten vanaf 1992 en de internationale regelingen die voor Nederland van belang zijn.

De voorloper van deze serie, de zogenaamde Schuurman & Jordens, is nog op papier beschikbaar bij de Juridische Bibliotheek (tegenover de kast met oude naslagwerken).

Sdu Commentaren

Artikelsgewijs en thematisch te benaderen commentaren op wet- en regelgeving binnen verschillende rechtsgebieden (o.a. arbeidsrecht, milieurecht en strafrecht) en het EVRM.

Elk artikelsgewijs commentaar bevat een inleiding, wetstechnische informatie en geplande en aanhangige wijzigingen. In de kernproblematiek wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot een wetsartikel behandeld. Bevat verwijzingen naar literatuur en relevante jurisprudentie.

Directe benadering van de Sdu Commentaren via OpMaat biedt meer gebruiks- en zoekmogelijkheden dan via Rechtsorde of Legal Intelligence.

Gebruik onderstaande link en selecteer vervolgens het juiste domein om het commentaar te raadplegen. Per domein kan het commentaar geraadpleegd worden.

Tekst & Commentaar

Artikelsgewijs commentaar met relevante wetgeving gebundeld in delen per rechtsgebied, o.a. Burgerlijk Wetboek, strafrecht en bestuursrecht.

Bevat een compacte toelichting op elk artikel met verwijzingen naar wet- en regelgeving, kamerstukken, staatsbladen, relevante jurisprudentie en aanhangige kamerstukken.

Raadpleeg voor oudere drukken het Tekst & Commentaar Archief.

Overige commentaren

Arbeidsovereenkomst
Artikelsgewijs, op de praktijk gericht commentaar ten behoeve van de arbeidsjurist met verwijzingen naar relevante wetgeving en parlementaire stukken.

Encyclopedie Sociale Verzekeringen
Artikelsgewijs commentaar op het gebied van o.a. maatschappelijke ondersteuning, bijstand en schuldhulpverlening. Met links naar jurisprudentie, officiële toelichtingen en beleidsstukken.

Encyclopedie Sociale Voorzieningen
Artikelsgewijs commentaar op het gebied van o.a. werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en zorg. Met verwijzingen naar jurisprudentie, officiële toelichtingen en beleidsstukken.

Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
Artikelsgewijs fiscaal commentaar met verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur, o.a. ook op het gebied van Nederlands Internationaal Belastingrecht.

Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
Artikelsgewijs commentaar met betrekking tot o.a. inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de gemeente. Bevat relevante verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur.

Handboek strafzaken
Bevat op de praktijk gericht thematisch commentaar ten behoeve van de strafrechtbeoefenaar. Bevat verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie.

Milieurecht Totaal
Artikelsgewijs commentaar op de Wet Milieubeheer en 20 andere milieuwetten. Met links naar wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur.

Module Ruimtelijke Ordening
Artikelsgewijs commentaar op verschillende wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, o.a. de WRO, de Woningwet en de Wet Bodembescherming. Bevat links naar wetgeving, jurisprudentie en vakliteratuur.

NDFR Delen
Artikelsgewijs commentaar op wetsartikelen op verschillende fiscale gebieden. Met links naar jurisprudentie, literatuur en parlementaire geschiedenis.

Ondernemingsraad
Handboek met artikelsgewijs commentaar op de WO en thematische behandeling van de OR en de Raad van Commissarissen, de Arbeidsomstandighedenwet en enquêterecht. Bevat verwijzingen naar jurisprudentie en parlementaire geschiedenis.

Ruimtelijk Bestuursrecht
Artikelsgewijs commentaar op o.a. AWB, WABO, Monumentenwet, Geluidshinderwet, met verwijzing naar jurisprudentie.

Wetboek van Strafrecht - Noyon/Langemeijer & Remmelink
Artikelsgewijs, voor de praktijk bedoeld standaardcommentaar op het gebied van het materiële strafrecht. Bevat verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie en parlementaire geschiedenis.

Wetboek van Strafvordering - Melai, Groenhuijsen (nationaal deel)
Artikelsgewijs commentaar op de Boeken I t/m V van het Wetboek van Strafvordering. Bevat verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. (Archief; wordt niet meer bijgewerkt.)

Wetboek van Strafvordering - Melai, Groenhuijsen (internationaal deel, IISS)
Thematisch commentaar op onderwerpen als internationale rechtshulp, internationale straftribunalen en internationale samenwerking. Bevat verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. (Archief; wordt niet meer bijgewerkt.)

Internationale commentaren

Voor internationale commentaren over de achtergrond en totstandkoming van een verdragsartikel, raadpleeg de CataloguePlus:
1) Klik rechts van de zoekbalk op ‘Advanced Search’.
2) Selecteer in eerste rolmenu Title, tik in commenta* + verdragsnaam en selecteer in derde rolmenu books en klik op zoeken.

Zie ook de handleiding: Hoe vind ik een verdrag?
 

Bekijk de kennisclip 'Wetgeving en verdragen'