For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Inleiding

Vind snel oudere wetgeving, officiële publicaties of jurisprudentie. Bij elke bron staat kort beschreven hoe deze op een efficiënte wijze is te doorzoeken. 

Wetgeving en verdragen

Luttenberg’s chronologische verzameling (1813-1950)
•  Weergave letterlijke bepalingen en besluiten van 1813-1948 met verwijzingen naar verwante wetgeving en arresten. Bevat overzicht wetshistorie en korte aantekeningen van de bewerkers. 
•  Beschikbaar bij de UvA: 1813-1950
•  Zoek in de alfabetische en chronologische registers aan het eind van elke jaargang.

Editie Schuurman & Jordens, Nederlandse wetgeving (1864-2007)
•  Tekst van de wet van 1851-2007 met verwijzingen naar relevante overige wetgeving, arresten en officiële publicaties. Bevat memories en aantekeningen van de bewerkers. 
•  Ruim beschikbaar in de Juridische Bibliotheek - 184: ZZ 15 (aparte kast tegenover de kast met Oude naslagwerken). 
•  Zoek in het S&J Register met alfabetisch trefwoordenregister, chronologisch register en het overzicht van wetten.

De Nederlandse Wetboeken Fruin (1876-2000)
•  Tekst van de wet. 
•  Bescheiden collectie beschikbaar in de Juridische Bibliotheek (184: ZZ 20) en bij het IWO-depot.
•  Zoek in het zakenregister achterin elk deel.

Officiële publicaties

Zoeken in historische publicaties (1814-1995)
Overheid.nl - Zoeken in historische parlementaire documenten bevat parlementaire documenten (Kamerstukken, Handelingen en Kamervragen) uit de periode 1814-1995. Bevat geen digitale versies van oude Staatsbladen en Staatscouranten.

Staatscouranten zijn op papier beschikbaar bij het UBA-Boekendepot [IWO]: 1814-1985; 1985-2000; 2000-2001; 2001-2009. Oudere Staatscouranten zijn verschenen als de Algemeene Staats-courant (1798-1799), de Bataafsche Staats-courant (1805-1806) en de Koninglyke (Staats-)courant (1806-1810). Gedeeltelijk digitaal beschikbaar via Delpher - Kranten.

Oude Staatsbladen zijn digitaal beschikbaar vanaf 1813-2004 via Delpher - Tijdschriften.

Adviezen van de Raad van State m.b.t. formele wetten en verdragen (1814-heden)
•  Adviezenbank Raad van State (2000-heden) 
Alle adviezen vanaf 2000 zijn hier te vinden. Zoeken kan op trefwoord, datum of zaaknummer.
•  Legal Intelligence (1995-heden)
Bevat alle openbaar gemaakte adviezen over wetsvoorstellen en verdragen evenals onverplichte adviezen* en voorlichtingen* vanaf 1995.
•  Overheid.nl - Zoeken in historische parlementaire documenten (1 mei 1980 t/m 31 december 1994)
Hier zijn openbaar gemaakte adviezen over wetsvoorstellen en verdragen en onverplichte adviezen* te vinden. Ook hier maken de adviezen onderdeel uit van het betreffende Kamerstukdossier; het ondernummer is meestal nummer 4 of A/B. Voorlichtingen* werden in deze periode nauwelijks uitgebracht en ook niet openbaar gemaakt.
•  Nationaal Archief (1814-1990)
Adviezen uitgebracht voor 1 mei 1980 werden in beginsel niet openbaar gemaakt. Op grond van de Archiefwet 1995 zijn deze adviezen inmiddels wel openbaar. De adviezen uit de periode 1814-1990 kunnen alleen op papier worden geraadpleegd in het Nationaal Archief.

* Op grond van art. 18 Wet RvS kunnen ministers de Raad van State om voorlichting vragen in zaken van wetgeving en bestuur. Ministers kunnen de Raad van State ook om advies vragen over zaken waarvoor de wet geen advies voorschrijft, zie art. 15 lid 2 Wet RvS. Dit advies wordt een onverplicht advies genoemd.

Adviezen Raad van State m.b.t. Amvb's en Kb's (en niet ingediende wetsvoorstellen) (1814-heden)
•  Adviezen aan regering en parlement met betrekking tot besluiten (Kb’s en Amvb’s) en adviezen over wetsvoorstellen die nooit zijn ingediend bij de Tweede Kamer. 
•  Adviezen uit 2000-heden: via de website van de Raad van State
•  Adviezen uit 1985-2006: raadpleeg WorldCat Discovery voor beschikbaarheid.
•  Zie voor hulp bij het zoeken de handleiding Adviezen Raad van State m.b.t. Amvb's en Kb's.

Jurisprudentie

Weekblad van het Regt: verzameling van regtszaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk (W) (1839-1943)
•  Woordelijke citatie van de opgenomen arresten van de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbankvonnissen zonder commentaar, uitgezonderd een korte annotatie van de redactie.
•  Gedigitaliseerd door Maastricht University: Weekblad van het Regt
•  Aanwezig in Juridische Bibliotheek: vol. 1 (1839) - vol. 105 (1943) (184: ZZ 50)
•  Zoek op jaargang en nummer uitspraak in het trefwoordenregister voorin het Weekblad.

De Nederlandsche Regtspraak of verzameling van arresten en gewijsden van den Hoogen Raad der Nederlanden en verdere regtscollegien, enz. (1839-1912)
•  Omvat de volledige jurisprudentie van de Hoge Raad. Tot ongeveer 1890 zijn ook een selectie uit de vonnissen van de lagere gerechten opgenomen. 
•  Aanwezig bij de UvA: vol. 1 (1839) - vol. 222 (1912).
•  Zoek in het alfabetisch register 1846-1891. Er zijn jaarlijkse registers op trefwoorden (voorin) en op wetsartikelen (achterin).

Verzameling van arresten van den Hoogen Raad der Nederlanden (1839-1903)
•  Omvat de volledige jurisprudentie van de Hoge Raad. De jurisprudentie is verdeeld in zes systematische groepen en per groep is er een chronologische volgorde.
•  Aanwezig bij de UvA: vol. 1 (1840) - vol. 47 (1903).
•  Zoek in het jaarlijkse register op wetsartikelen. Zoek op datum van arrest of op wetsartikel.

Naslagwerken

Worden ook wel repertorium genoemd. Geeft een groot aantal gepubliceerde arresten en vonnissen weer in de vorm van een uittreksel. Hierbij wordt telkens verwezen naar die plaats in het verzamelwerk waar de volledige tekst staat.

Leon's rechtspraak (1925-1951)
•  Uittreksels uit de jurisprudentie gerangschikt naar de artikelen van de Grondwet, wetboeken en een aantal belangrijke afzonderlijke wetten. Er zijn ook beslissingen van lagere rechterlijke instanties opgenomen. 
•  Aanwezig in Juridische Bibliotheek: 184: ZZ 8.
•  Met opgave van literatuur en verwijzingen naar de tekst van de desbetreffende vonnissen in het Weekblad van het Regt of andere periodieken. Zoek op wetsartikel in een bepaalde wet.

Nederlandsche Pasicrisie (1895)
•  Alle sinds 1814 in Nederland gepubliceerde rechterlijke beslissingen zijn in dit naslagwerk opgenomen.
•  Open access beschikbaar via Universiteit Utrecht.

Repertorium van de Nederlandsche Jurisprudentie en Rechtsliteratuur (het Repertorium) (1878-1944)
•  Het Repertorium is op trefwoorden gerangschikt en voorzien van uitvoerige jaarlijkse registers. Eerst een jaarlijkse periodiek, vanaf 1932 een halfjaarlijkse periodiek. Vijf (later drie) jaargangen vormen een serie (zie voor meer details ook hieronder bij Overzicht). 
•  Aanwezig in Juridische Bibliotheek (184: ZZ 10): vol.1 (1878) - vol. 62 (1939) en vol. 66 (1943) - vol. 67 (1944). 
•  Zoek op trefwoord of op wetsartikel in Register bij het Repertorium (1900-1924). Uittreksel van uitspraak en verwijzing naar serienummer van het Repertorium en het nummer binnen de serie.

Overzicht van de rechtspraak-rechtsliteratuur-administratieve beslissingen (het Overzicht) (1925-1951)
•  Kwartaaloverzichten die tot een deel gebundeld zijn. Het was geen definitieve uitgave aangezien men de inhoud ervan op den duur steeds opnam in de bijgewerkte delen van Leon’s Rechtspraak. Het Overzicht werd verzameld door de gebruikers van het Weekblad van het Recht en van Leon’s Rechtspraak. 
•  Aanwezig in Juridische Bibliotheek: 1925-1951 (184: ZZ 9).
•  Het Overzicht volgt een rangschikking naar wetsartikelen. Voorzien van uitvoerige jaarlijkse registers. Het Overzicht heeft het voordeel op het Repertorium dat het cumulatieve registers op de series bevat, terwijl het bovendien twee afzonderlijke samenvattende registers op een groot aantal van de series bezit. Zoek op wetsartikel bij betreffende wet. Verwijzing naar het W (Weekblad van het Regt) en andere verzamel- en naslagwerken.

Klapper op de rechtspraak en rechtsliteratuur
•  Voortzetting van het Overzicht sinds 1952. De Klapper is verdeeld in een rechtspraakdeel en rechtsliteratuur. Beide delen zijn voorzien van een afkortingenlijst en sinds 1955 is het deel rechtsliteratuur voorzien van een personenregister. Het rechtspraakdeel kan men zien als een overkoepelend register op 14 belangrijke rechtspraaktijdschriften, waaronder Ars Aequi, Administratiefrechtelijke Beslissingen en NJ.
•  Aanwezig in Juridische Bibliotheek: 1952-1987 (184: ZZ 9).
•  Zoek op trefwoord in betreffende wet. Verwijzing naar tijdschrift.