Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Collectieprofiel Juridische Bibliotheek

De collectie van de Juridische Bibliotheek (JB) omvat de volgende onderwerpen:

Algemeen/gemengde rechtsgebieden/diversen

In deze rubriek is de collectie verzameld op het gebied van het bouwrecht, gezondheidsrecht, jeugdrecht, luchtrecht, vervoersrecht, rechtsinformatica en internationale betrekkingen.

Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht

De collectie bestaat uit literatuur over arbeidsomstandigheden, arbeid en sociale zekerheid,collectief arbeidsrecht, arbeid en arbeidsmarkt, sociale verzekeringen (en in mindere mate sociale voorzieningen). Voor vrijwel alle deelterreinen (echter in mindere mate ‘arbo’-recht) geldt dat niet alleen Nederlandse literatuur maar ook literatuur uit verschillende West-Europese landen (met name Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk) inclusief de Scandinavische landen (met name Denemarken en Zweden) gecollectioneerd wordt met het oog op rechtsvergelijking.

Belastingrecht

De nadruk in de collectie wordt gelegd op Nederlands belastingrecht. Buitenlands belastingrecht wordt vrijwel niet gecollectioneerd; hiervoor kunnen studenten en medewerkers terecht bij het IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation). Bij belastingrecht zijn ook de boeken over (rechts)economie ondergebracht.

Europees recht

De collectie Europees recht bestaat uit materieel én institutioneel recht waarbij alle deelgebieden zijn vertegenwoordigd. Materiaal m.b.t. de Europese integratie in al haar facetten zijn in de bibliotheek te vinden.

Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierecht

De collectie bevat literatuur over Nederlands en buitenlands recht van intellectuele eigendom in het algemeen en over auteursrecht en recht van de industriële eigendom in het bijzonder. Verder is er literatuur over media- en informatierecht.

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) heeft een eigen documentatiecentrum en een uitgebreidere collectie dan de JB.

Internationaal economisch recht

De collectie boeken bestaat uit materiaal op het gebied van het recht van internationale economische betrekkingen, waaronder het recht van diverse internationale (o.m. GATT/WTO) en regionale economische organisaties (met name Europese Unie), internationaal handelsrecht en de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Internationaal Privaatrecht en rechtsvergelijking

De collectie IPR omvat literatuur over de theorie van het IPR, algemene inleidingen m.b.t. IPR van verschillende rechtssystemen (onder andere Frankrijk, Duitsland, Engeland en de VS, internationaal personen- en familierecht, internationaal vermogensrecht en internationaal procesrecht. De collectie bestrijkt – voor zover relevant – zowel nationaal recht als verdragen en EU-verordeningen.

De collectie rechtsvergelijking bestrijkt onderwerpen als theorie en methodologie van de rechtsvergelijking, legal traditions, legal transplants (legal borrowing), mixed legal systems en omvat tevens inleidingen tot enkele belangrijke nationale rechtssystemen.

Internationaal publiekrecht

Naast het algemene volkenrecht zijn diverse deelgebieden in de collectie vertegenwoordigd.
Onder meer (humanitair) oorlogsrecht,internationaal strafrecht, (oorlogs-)misdaden (hierbij gaat het om misdaden die strafbaar zijn onder het internationale recht) en de diverse oorlogstribunalen, internationaal en Europees milieurecht, rule of law.

Mededingingsrecht

Europees mededingingsrecht is ondergebracht bij Europees recht (rubriek QB).
Nederlands mededingingsrecht is ondergebracht bij handelsrecht (rubriek B.16)
De zwaartepunten in de collectie zijn in de eerste plaats gericht op standaardwerken voor het onderwijs m.b.t. Europees en internationaal mededingingsrecht. Materialen m.b.t. het onderzoek komen op de tweede plaats. Het onderzoek richt zich op het internationaal mededingingsrecht en rechtsvergelijking m.b.t. mededingingsrecht.

Milieurecht

Bij milieurecht worden voornamelijk werken aangeschaft op het gebied van Internationaal milieurecht, Europees milieurecht en Nederlands milieurecht (waaronder: Natuurbeschermingsrecht, Waterkwaliteitsrecht,Stoffen en productenrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Milieustrafrecht, Milieuprivaatrecht en Milieubeleid).
Het Centrum voor Milieurecht heeft een eigen collectie die echter niet openbaar toegankelijk is.

Privaatrecht

De collectie privaatrecht bestaat uit Nederlands en buitenlands burgerlijk recht en handelsrecht. Ook gezondheidsrecht, jeugdrecht, agrarisch recht, bouwrecht en vervoersrecht zijn in deze collectie ondergebracht.
Het buitenlands privaatrecht bestaat voornamelijk uit het burgerlijk recht en handelsrecht van België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en van de zogenaamde Common Law landen. Op het gebied van het Europees privaatrecht heeft de bibliotheek een collectie over in het bijzonder Europees contractenrecht.

Recht der internationale organisaties

De collectie bestaat uit materiaal met betrekking tot de institutionele en juridische aspecten van internationale organisaties, waarbij er ook aandacht is voor de internationale politieke-, economische- en sociale samenwerking in het kader van internationale organisaties.

Rechtsfilosofie en Rechtssociologie

De collectie rechtsfilosofie bestaat vooral uit werken op het gebied van rechtstheorie, rechtsvinding, interpretatie, gerechtigheid.
Bij rechtssociologie ligt de nadruk op wetenschapsleer en recht, sociale orde en recht, rechtspluralisme en rechtsantropologie.

Rechtsgeschiedenis

Bij rechtsgeschiedenis bestaat de collectie vooral uit: Romeins recht, bronnen oudvaderlands recht, rechtsgeschiedenis van Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Europese rechtsgeschiedenis.

Staats- en bestuursrecht

Bij staats- en bestuursrecht worden vooral werken aangeschaft op het gebied van de uitingsvrijheid, rechtsvergelijking, minderheden, verhouding Onconstitutioneel recht, vreemdelingenrecht en ruimtelijke ordeningsrecht. De collectie richt zich, naast Nederland, met name op Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland, Spanje, Oostenrijk.

Strafrecht

De strafrechtcollectie bestaat uit literatuur over Nederlands en buitenlands straf- en strafprocesrecht, penologie en politie, en internationaal strafrecht, o.a. over oorlogstribunalen.