Bibliotheek

Zoeken in CatalogusPlus

Project Digitalisering door Google

Veelgestelde vragen

Zie ook de informatiepagina van de Koninklijke Bibliotheek over het werken met Google.

Waarom laat de UvA boeken digitaliseren door Google?

De UvA haakt aan bij een succesvolle samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Google, die in 2010 is gestart. De KB en andere bibliotheekpartners kunnen de middelen voor deze activiteiten maar voor een klein deel zelf vrij maken, en er is weinig externe financiering voor te vinden. Het valt ook niet te verwachten dat er de komende jaren voldoende overheidsmiddelen voor digitalisering beschikbaar komen voor de universiteiten. Daarom zoekt de UvA samenwerking met andere instellingen, zoals de KB en in dit geval ook met private partijen.

Waarom sluit de UvA een overeenkomst met de KB en niet met Google?

Google sluit sinds eind jaren 2000 alleen overeenkomsten met nationale bibliotheken; in 2010 heeft de KB als nationale bibliotheek van Nederland een overeenkomst met Google gesloten. Daar worden nu nieuwe bepalingen aan toegevoegd om de collectie van de UvA te kunnen digitaliseren. Deze collectie vormt een waardevolle aanvulling op die van de KB. De KB en de UvA (College van Bestuur) sluiten een aanvullende overeenkomst.

Hoe gaat het precies te werk?

Het streven is om 100.000 boeken van vóór 1874 te laten digitaliseren. Het gaat hierbij om boeken die in Nederland zijn gedrukt, waar geen auteursrecht meer op rust en die niet al bij de KB zijn gedigitaliseerd. Kostbare en zeer kwetsbare werken worden niet gedigitaliseerd in het project; zij worden ‘gedeselecteerd’. De UvA controleert alle werken die worden gescand. Medewerkers van / namens Google komen de boeken ophalen. Het scannen gebeurt extern, en daarna brengt Google de boeken weer terug. Er komen dus geen Google-medewerkers in de UvA te werken. De gedigitaliseerde boeken zullen vervolgens als eerste via Google Books beschikbaar komen; dit zal zijn ongeveer twee maanden nadat ze bij de UvA zijn opgehaald. De beschikbaarheid in Delpher zal naar alle waarschijnlijkheid ongeveer zes maanden na digitalisering zijn. In de catalogus is aangegeven of een boek gedigitaliseerd wordt in dit project.

Hoe lang zijn de boeken niet beschikbaar? 

In de catalogus is aangegeven hoe lang het boek (fysiek) niet beschikbaar is voor raadpleging. In de eerste maanden van de uitvoering zal deze termijn worden aangepast naar de werkelijkheid; vooralsnog is er voor gekozen om de boeken vijf maanden uit roulatie te houden. Boeken die niet beschikbaar zijn, kunnen niet gereserveerd worden. Na digitalisering kunt u de boeken inzien in de onderzoekzaal van de Bijzondere Collecties.

Ik heb diverse boeken van vóór 1874 nodig voor mijn onderzoek/werk. Kan ik deze wel blijven raadplegen?

De boeken kunnen niet gereserveerd worden. Wanneer een boek mee gaat naar Google om gedigitaliseerd te worden is het dus niet meer beschikbaar. Wanneer dit precies zal zijn, is niet te voorspellen. U kunt zoeken naar alternatieven. Bibliotheekmedewerkers kunnen u hierbij helpen.

Wanneer zal het project beginnen? 

In 2014 is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, waarbij de KB de UvA ondersteunt bij het inrichten van de digitaliseringsworkflow. De KB zorgt voor een voor de UvA bruikbare versie van de werkdatabase, onderhoudt de contacten met Google en ondersteunt bij het inrichten van de fysieke verwerking. Vanaf maart 2015 begint de UvA aan de uitvoerende fase – dan gaan de transporten vanaf de UvA naar Google plaatsvinden. De KB blijft functioneel beheerder van de titeldatabase, en is eindverantwoordelijk naar Google voor het verloop van het project.

Hoe lang gaat het project duren? 

De verwachte totale doorlooptijd van het project is twee tot drie jaar (vanaf september 2014).

Welke garanties zijn er wat betreft veiligheidsaspecten vervoer/opslag/behandeling van het oude materiaal door Google? Heeft de UvA hier richtlijnen voor? 

Het materiaal is door Google goed verzekerd en de UvA hanteert haar richtlijnen voor het extern digitaliseren van ouder materiaal. De UvA zal tevens fragiele of zeer kostbare werken niet selecteren voor digitalisering. De ervaringen van de KB en andere bibliotheken met de veiligheid bij digitalisering door Google zijn positief.

Het opnieuw digitaliseren voor een betere kwaliteit is toegestaan. Betekent dat, dat de KB en UvA dus genoegen nemen met een mindere kwaliteit scans?

Nee, de scans voldoen aan de kwaliteitseisen die de KB en de UvA voor dergelijke grootschalige digitaliseringsprojecten hanteren.

Hoe en waar worden de gedigitaliseerde UvA-boeken beschikbaar?

De gedigitaliseerde boeken zullen via Delpher en Europeana beschikbaar komen. Daarnaast biedt Google ze aan via ‘Zoeken naar Boeken’ [Google Books]. De KB heeft Delpher in samenwerking met enkele universiteiten, waaronder de UvA, ontwikkeld.

Hoe weet ik of een werk digitaal beschikbaar is? Wanneer komt het beschikbaar?

De ervaring wijst erop dat een boek bij Google Books binnen ongeveer twee maanden beschikbaar kan zijn, maar dat is niet gegarandeerd. De boeken zullen na ongeveer zes maanden na digitalisering ook in Delpher beschikbaar zijn.

Wanneer de boeken via Google worden gevonden, zijn ze dan nog herkenbaar als UvA-materiaal?

Er is een herkomst veld opgenomen, waar is aangegeven dat het materiaal oorspronkelijk van de UvA afkomstig is.

Kun je aan de download zien waar die vandaan komt?

Op de pdf staat ‘gedigitaliseerd door Google’. Maar het hele boek wordt gescand, inclusief schutbladen en voor- en achterplat. Eigendomskenmerken van de KB / UvA die daarop of elders in het boek vermeld staan, worden dus meegenomen.

Kan ik de bestanden / OCR downloaden?

De boeken kunnen via Delpher  of ‘Zoeken naar Boeken’ [Google Books] gedownload worden (pdf, xml, jpg). Dat geldt nog niet voor de OCR, daarvoor moeten de boeken apart in Delpher geladen worden, wat op termijn zal gebeuren.

 

 

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA

7 februari 2017